Sieć współpracy w badaniach

Zobacz w graficznej postaci sieć współpracy pomiędzy badaczami tworzącymi polski ekosystem badań jakościowych. Łatwo odszukaj badaczy z wielu dyscyplin, wykorzystujących różne metody badań jakościowych.

Naukowcy i specjaliści

Sieciowa mapa pokazuje różne relacje współpracy i pozwala odnaleźć kluczowych badaczy, którzy aktywnie współpracują, są łącznikami pomiędzy różnymi uczelniami, posiadają cenną wiedzę i mają wpływ na innych

Transdyscyplinarna Sieć Badaczy Jakościowych

To przestrzeń do nawiązywania różnych form współpracy badaczy jakościowych wspomagająca tworzenie tematycznych zespołów roboczych i konsorcjów badawczych, realizowanie wspólnych projektów badawczych czy wydawniczych, podejmowanie zabiegów o dofinansowanie poszczególnych działań oraz organizowanie konferencji i spotkań. Stworzyliśmy sieciową mapę środowiska badaczy, przy pomocy której można odnaleźć naukowców i specjalistów z wielu dziedzin, stosujących różne metody badań jakościowych po to by mogli oni korzystać z wiedzy i praktyk badawczych stosowanych przez innych oraz w inteligentny sposób tworzyć nowe relacje. To wielowymiarowy program integracji wspólnoty badaczy, nastawiony na ugruntowywanie i rozwijanie metodologii oraz praktyki badań jakościowych, a także inicjowanie i wspomaganie różnych form współpracy.

Tworzenie sieci

Mapa jest tworzona i aktualizowana przez naukowców i specjalistów, odpowiadających na 6 krótkich pytań ankietowych. Tworząc profil badawczy i opisując swoje relacje współpracy z innymi naukowcami tworzysz mapę swojego otoczenia naukowego. Opisy te są zbierane w całość i tworzą sieciową mapę współpracy naukowców w Polsce, która dostępna jest tylko dla naukowców i specjalistów zaproszonych do mapy przez innych jej członków. Dołożyliśmy licznych starań aby korzystanie z mapy było proste i nie wymagało wysiłku. Mapa promuje transparentność działań i uczenie się od innych naukowców, a dane które udostępniasz są widoczne jedynie dla naukowców znajdujących się w sieci. Do sieci mogą się włączyć jedynie osoby posiadające specjalne mailowe zaproszenie otrzymane od członka sieci.

Twórcy i partoni idei

Zakład Pedagogiki Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego to ośrodki założycielskie TSBJ, zapewniające inicjatywie patronat. Do sieci zapraszamy także kolejne ośrodki naukowe. Cele inicjatywy to m.in.:

 • przyczynianie się do intensyfikacji praktyki uprawiania badań jakościowych w Polsce
 • rozwijanie różnych metodologii jakościowych w rodzimych naukach o człowieku w nawiązaniu do dorobku światowego
 • budowanie, wzmacnianie i poszerzanie interdyscyplinarnej wspólnoty badaczy jakościowych w Polsce
 • wspieranie naukowego rozwoju początkujących badaczy jakościowych

Aktorzy i relacje w sieci

Mapa odzwierciedla łączące naukowców relacje współpracy istotne dla prowadzenia badań jakościowych

 • wspólne publikacje
 • konsultacje metod i technik
 • realizacja badań
 • cytowania i inspiracje
 • finansowanie badań
 • integracja środowiska

Mapa zawiera także prosty pakiet analityczny, który pozwala łatwo odszukać w sieci kluczowych aktorów, którzy pełnią rozmaite funkcje

 • aktywnie współpracują
 • są łącznikami pomiędzy różnymi grupami i uczelniami
 • posiadają cenną wiedzę i umiejętności
 • mają wpływ na innych
 • Fragment przykładowej mapy sieci relacji, dostępnej członkom społeczności badaczy po otrzymaniu zaproszenia i zalogowaniu

  Na mapie zaznaczono kluczowych aktorów oraz relację obrazującą współpracę w ramach wspólnych publikacji (czerwona linia). Każdy węzeł na grafie to naukowiec lub specjalista w dziedzinie badań jakościowych. Każde połączenie reprezentuje natomiast relację współpracy istotną dla rozwoju badań jakościowych: wspólne publikacje, konsultacje metod i technik badawczych, wspólną realizacja badań, inspiracje badaczy i wzajemne cytowania, pomoc w pozyskaniu finansowania na badania oraz współpracę na rzecz integracji środowiska. Powyższy fragment mapy został zanonimizowany, po zalogowaniu się uzyskasz jednak dostęp do danych kontaktowych naukowców i specjalistów wchodzących w skład Transdyscyplinarnej Sieci Badaczy Jakościowych wyświetlanych na mapie w formie wizytówek po to aby efektywniej tworzyć nowe relacje.